Nasza oferta Kontakt

ATMOTERM
Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.

ul. Hoża 66/68 pok. 118-122
00-628 Warszawa
tel./fax +48 22 628 71 20
sekretariat@atmoterm.waw.pl
Publikacje
 • „Jakość paliw w procesie magazynowania” (Paliwa,oleje i smary w eksploatacji –nr 67/2002)
 • „Indeks lotności benzyny silnikowej” (Paliwa, oleje i smary w eksploatacji –nr 88/2002)
 • „Trudno palne ciecze hydrauliczne (Paliwa, oleje i smary w eksploatacji –nr 103)
 • „Problemy stosowania komponentów tlenowych w paliwach benzenowych” (Czystsza Produkcja w Polsce – nr 2/2003)
Prace badawcze
 • Opracowanie dla Zakładu PKN ORLEN SA w Płocku w zakresie wprowadzenia uśrednionego standardu emisji SO2 dla dużych, wielopaliwowych źródeł spalania, w których wraz z innymi paliwami spalane są pozostałości z procesu przerobu ropy naftowej wraz z opracowaniem systemu monitoringu uśrednionej wartości stężenia dwutlenku siarki dla tych źródeł,
 • Opracowanie analizy nowego projektu dokumentu BREF „Mineral Oil and Gas Refineries” dla PKN ORLEN SA w Płocku
 • Opracowanie raportu i wytycznych z przeglądu instalacji IPPC pod kątem dokumentów Referencyjnych opisujących BAT (BREF) dla instalacji Rafinerii, Petrochemii oraz Elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie PKN ORLEN SA w Płocku
 • Baza danych o źródłach hałasu i analiza akustyczna dla PKN ORLEN S.A. (PKN ORLEN S.A),
 • Emisja substancji z instalacji Asfaltów ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku siarki w powiązaniu z rzeczywistym harmonogramem pracy instalacji produkcyjnych (ORLEN Asfalty Sp.z o.o.)
 • Baza danych o emisji heksanu do atmosfery na Wydziale Polipropylenu w PKN ORLEN S.A w Płocku
 • Baza danych o wielkości emisji CO2 oraz metodyka wyznaczania emisji z określeniem poziomu ufności szacowania emisji dla każdego źródła i całego Zakładu PKN ORLEN S.A.
 • Baza danych o wielkości emisji SO2 i NOx oraz metodyka wyznaczania emisji z określeniem poziomu ufności szacowania emisji dla każdego źródła i całego Zakładu PKN ORLEN S.A.
 • Metodyka określania wskaźników emisji zanieczyszczeń z procesu nalewu produktów naftowych na Wydz. Nalewu w PKN ORLEN S.A.
 • Wskaźniki emisji niezorganizowanej z obiektów produkcyjnych i magazynowych Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. w Płocku.
 • Stworzenie systemu prawnego wprowadzającego obowiązek sporządzania przez podmioty korzystające ze środowiska zbiorczego, rocznego raportu zawierającego wszystkie dane w zakresie ochrony środowiska (NFOŚ iGW),
 • Analiza efektu ekologicznego dla modernizacji zbiorników paliw na stacjach paliw poprzez zainstalowanie systemów monitorowania przestrzeni międzyściankowej w MZA Sp. z o.o. w Warszawie
 • Metodyka określania wielkości unosu par węglowodanów alifatycznych i aromatycznych powstających przy magazynowaniu i przeładunku benzyn silnikowych ze szczególnym uwzględnieniem benzenu
 • Badania zmienności emisji zanieczyszczeń gazowych z procesu spalania oleju „Ekoterm” z dodatkami paliwowymi.
 • Gospodarka olejami przepracowanymi w Polsce – metody utylizacji i regeneracji, ogólne tendencje w zakresie uregulowań prawnych (zamawiający MOŚZNiL).
 • Wskaźniki emisji powstającej przy spalaniu paliw lotniczych dla samolotów PLL LOT nad terytorium Polski
 • Wytyczne lokalizacji stacji benzynowych (instrukcja dla Wydz. Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich – zamawiający MOŚZNiL)
 • Baza danych o emisji substancji dla Warszawy .
 • Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z procesu rozładunku produktów naftowych prowadzonych na Wydziale nalewu w PKN ORLEN SA w Płocku
 • Poradnik metodyczny w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu
ATMOTERM® Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.     ul. Hoża 66/68 pok. 118-122     00-628 Warszawa     tel./fax +48 22 628 71 20